Zásady ochrany osobných údajov

Pokiaľ ste našim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webových stránok, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti GDPR (nariadenie na ochranu osobných údajov).

Kto sa stará o vaše osobné údaje?

Môlča records s. r. o., Turová 21, 962 34, Turová, IČO: 47426411, DIČ: 2023871333, IČ DPH: SK2023871333, Vložka číslo:  25006/S

 Sme platcami DPH a prevádzkujeme webovú stránku www.molcarecords.com. Vaše osobné údaje spracúvame ako správca. Určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu, a vyberáme prípadne ďalších spracovávateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje:

Pokiaľ sa na nás, počas spracovávania osobných údajov, budete chcieť obrátiť, môžete nás kontaktovať emailom renebosela@gmail.com alebo na telefónnom čísle +421 908 397 621.


Zásady spracovania osobných údajov

Ochranu súkromia a osobných údajov považujeme za svoju prvoradú povinnosť. Osobné údaje zákazníkov spracovávame transparentne, zákonným spôsobom a uchovávame ich po dobu, ktorá je nevyhnutná pre účely, pre ktoré sú uchovávané. Osobné údaje spracovávame iba spôsobom zaisťujúcim ochranu pred neoprávneným či protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou slovenskou a európskou legislatívou, najmä zákon o ochrane osobných údajov a nariadenie GDPR, a teda:

  • budeme vaše osobné údaje spracovávať len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,
  • plnením podľa článku 13 GDPR informačnej povinnosti ešte pred zahájením spracovávania osobných údajov,
  • umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR.


Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zverujete sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

  • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy. Vaše osobné údaje v rozsahu e-mail, meno, nevyhnutné na plnenie zmluvy (dodanie tovaru, zaslanie prístupov a pod. …),
  • vedenie účtovníctva. Keď ste našimi zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme aby sme vyhoveli zákonným povinnostiam pre vystavenie a evidenciu daňových dokladov.
  • Vaše osobné údaje si ponechávame na obdobie podľa vášho priania pokiaľ zákon nestanoví iné lehoty.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijali sme a udržujeme všetky možné (momentálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.


Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia vaše dáta ochrániť.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:

  • kuriérske spoločnosti, slovenská pošta
  • google.com, facebook.com, a ďalšie sociálne siete
  • účtovná firma.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takomto prípade pri výbere, budeme na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania osobných údajov.


Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte svoje práva.

Máte právo na informácie, ktoré sú plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup môžete kedykoľvek skontrolovať, ktoré vaše údaje používame a môžete ich kedykoľvek zmeniť, alebo celkom vymazať.

Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo budú vaše osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na prenositeľnosť. Vaše údaje si môžete kedykoľvek stiahnuť z našej stránky www.molcarecords.com a použiť ich na akýkoľvek účel.

Sťažnosť na úrade pre ochranu osobných údajov. Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi pokiaľ budete najskôr o tomto podozrení informovať nás, aby sme mohli prípadné pochybenia napraviť.

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnením by sa ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov.

Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúce pravidlá na ochranu osobných údajov.